Informatika teremrend

Az informatika termek teremrendje


A teremben felhalmozott különösen nagy érték miatt fokozott figyelmet kell fordítani a terem zárására, felügyeletére és a teremben való viselkedésre!

A teremben a rendért és az eszközökért az ott tartózkodók egyöntetűen felelősek. A konkrét felelősség kérdésében a megbízott személy(ek) megállapítása döntő. Kár esetén a kárt okozónak (amennyiben a kárt okozó nem azonosítható, akkor az esemény bekövetkezése idején ott tartózkodóknak) meg kell téríteniük az okozott kárt. 

A teremben enni, inni tilos (a körülményektől függetlenül)! 
A teremben az eszközöket veszélyeztetni (pl. játékos, hirtelen mozdulatokat tenni) tilos! 

A tanuló köteles jelenteni, ha a gép működésében rendellenességet vagy hiányt észlel. A tanár köteles bejegyezni a hibát vagy hiányt az erre a célra rendszeresített füzetbe. A bejegyzés elmulasztása a felelősség magára vállalását eredményezi. A tanár köteles óra elején –a diákok belépése előtt – és végén – a diákok kilépése után – ellenőrizni a gépek épségét, a konfiguráció teljességét, ellenkező esetben az osztállyal együtt felel a tapasztalt hiányért.

A teremben található berendezések tisztítása, karbantartása (szakmai feladat lévén) a használók feladata, a gépóra-használat mértékétől függetlenül. Ezt a tevékenységet csak a tanár irányításával és felügyeletével szabad végezni.

A gép üzemeltetése a következőképpen történik:
 • ha a gép nincs bekapcsolva, akkor bekapcsolja, 
 • a működő gépen a megfelelő nevet és jelszót a megfelelő helyre beírja, 
 • a jogok, és feladat szerint használja a gépet
 • óra végén a tanár utasítása szerint vagy kijelentkezik a rendszerből, vagy a gépet a megfelelő módon kikapcsolja (gyors kikapcsolás esetén használhatja a power off billentyűt).
A vírusok elleni védelem érdekében bármilyen (tárgyú, értékű, stb.), engedély nélkül a gépbe helyezett adathordozót a felügyelő tanár elveszi, és annak biztonsági formatálása mellett fegyelmi felelősségre vonással él. A vírusfertőzés veszélyének csökkentése érdekében mindenkinek, a tőle elvárható mértékig, mindent el kell követni. (Figyelemmel lenni és figyelmeztetéssel élni a szabályok betartására).

A teremben, a szorgalmi időszakban a játékprogramok használata tilos! Rendkívüli alkalmakkor, annak külön megszervezése esetén található játék a gépeken, azzal a feltétellel, hogy a munkához szükséges programok nem sérülhetnek! Minden tanuló és tanár csak a saját munkakönyvtárában idézhet elő állományváltozást vagy végezhet bármilyen tevékenységet. Másik könyvtárban csak a könyvtár tulajdonosának beleegyezésével lehet dolgozni. Ezt is azzal a felelősséggel, hogy a többi program futását és a többi fájl épségét nem veszélyezteti. Helyrehozhatatlan hiba esetén biztonsági újratelepítést kell végezni a letárolt adatállományból, a körülmények jelzésével, tisztázásával. 

A szerveren csak az oktatással összefüggő anyagokat és programokat lehet tárolni. 
Játékok és felhasználói programok tárolása tilos!

Ady Netikett

Az ADY Netikett a budapesti Ady Endre Gimnázium számítógép hálózatának (ADY Net) és informatikai eszközeinek használati szabályzata.
Betartása kötelező az ADY Net és az eszközök használata esetén az iskola valamennyi tanulója és alkalmazottja számára.

Az iskola informatikai rendszerének alapvető célja a pedagógiai programban megfogalmazott oktatási és nevelési célok elérése. Emellett — korlátozott mértékben — lehetőséget ad a felhasználók személyes kommunikációjának lebonyolítására.

Az adatok kezelésére vonatkozóan az adatvédelmi törvény rendelkezései az irányadók. 

1. Felhasználók

A rendszer folyamatos működését az ISZK (rendszergazda) felügyeli. 
Minden felhasználó egyedi azonosítót és jelszót kap az alkalmazotti, illetve a tanulói jogviszony létesítésekor. A felhasználói jogok az alkalmazotti, illetve a tanulói jogviszony megszűnéséig gyakorolhatók. A nyugdíjba vonuló alkalmazottak egyedi elbírálás alapján a továbbiakban is megőrizhetik azonosítójukat.

A felhasználók kötelességei
 • A felhasználó a rendszer használata során köteles a felhasználói szabályzatot betartani.
 • A felhasználók a számítógéptermekben számítógép-használat esetén csak a számukra kijelölt számítógépnél dolgozhatnak.
 • A felhasználó nem módosíthatja a hardver konfigurációját és az operációs rendszer beállításait.
 • A felhasználó nem törölhet semmit a munkaállomás háttértárolójának C: meghajtójáról, a TEMP könyvtár és a saját felhasználói könyvtárának tartalmát kivéve.
 • A felhasználók által végzett szoftvertelepítés csak a rendszergazda tudtával és beleegyezésével történhet, tényét a rendszergazdának az aktuális számítógép nyilvántartási lapján fel kell jegyeznie. A feltelepített programok nem zavarhatják a rendszer használatát.
 • A felhasználók kötelesek a rendszerrel kapcsolatos hibákat észleléskor azonnal jelezni a rendszergazdának, diákok tanórán az órát tartó tanárnak, tanórán kívül pedig a foglalkozást vezető tanárnak.
 • Tilos az azonosító és/vagy a jelszó használatát másnak átengedni, más azonosítóját, vagy jelszavát használni. Más azonosítójának használata vétség, melyet a BTK büntet. A felhasználó felelős saját jelszaváért. Kiemelt felhasználók jogosultak a saját jelszavuk megváltoztatására.
 • A szabályzat megszegőinek büntetés jár. A büntetés általában eltiltás, amely a rendszer használatát a tanórákra korlátozza, de megvonhatja az Internet használatának lehetőségét is. A büntetés mértékét a vétség súlyától függően a számítástechnika tanár, a rendszergazda, illetve az iskola igazgatója az előbbiek véleményét kikérve határozza meg. A legsúlyosabb vétség, ha valaki más felhasználó jelszavának megszerzésére törekszik, vagy azt megszerzi. Ekkor minimálisan 1 év eltiltásban részesül. Más azonosítójának használatát a BTK is büntetni rendeli.
 • Az anyagi felelősség. A számítógép hálózat használói a hálózat hardver és szoftver eszközeiért anyagi felelősséggel tartoznak. A szándékosan okozott kárt a felhasználó köteles megtéríteni, mások károkozását megakadályozni, ill. jelenteni a rendszergazdának, az informatikai munkaközösség vezetőjének vagy az igazgatónak, illetve helyetteseinek.
 • Mások munkájának tiszteletben tartása. A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét (pl. öncélú üzenetek küldése) és az óra menetét szándékosan (az előírtaktól eltérő programok engedély nélküli használata) nem zavarhatják.
 • Az egyéni jogokkal rendelkező és a hálózathoz csatlakozott felhasználó csak a hálózatból való kijelentkezés után állhat fel a gépe mellől.
 • Az ADY Net-en tilos hálózatban játszani, mivel ez a hálózat és ezáltal a többi felhasználó Internet-elérésének sebességét jelentős mértékben csökkenti. Tilos a hálózat valamely szerveréről játékot futtatni. E szabályok megszegése esetén a felhasználót 3 hónapra kitiltjuk az ADY Net hálózatáról.
 • Minden itt nem részletezett kérdésben a házirend erre vonatkozó szabályzata dönt
A felhasználók jogai
 • A felhasználók a számítógéphez kapcsolt nyomtatón nyomtathatnak. A hálózati nyomtató használata a diákok számára térítéshez köthető, a nyomtatást a tanító tanár vagy a rendszergazda indokolt esetben engedélyezheti.
 • A felhasználók használhatnak saját hajlékonylemezt és CD-t, de csak tanári engedéllyel. Ezek vírusmentességéről a gépbe helyezést követően azonnal meg kell győződniük.
 • A felhasználók adataik (dokumentumok, levelek) tárolására saját területet kapnak, amelyhez — rajtuk kívül — csak a speciális feladatot ellátó felhasználók férhetnek hozzá.
 • Az alkalmazottak szükségleteiknek megfelelően — a rendszergazdával konzultálva — kérhetik a rendelkezésre álló hely növelését. Minden diák azonos nagyságú területtel rendelkezik, amely elegendő a tanórai feladatok ellátására.
 • A felhasználók munkájuk során adatokat őrizhetnek meg ideiglenesen a számítógép helyi háttértárán a TEMP könyvtárban, ha van, vagy a saját könyvtárukban, hosszabb távon pedig a hálózati kiszolgálón a saját területükön. Az alkalmazottak a hozzájuk tartozó helyi háttértárakon is őrizhetnek tartósan adatokat. Ha van a gépben D: jelű meghajtó, akkor csak ott.
 • A kiemelt felhasználók (alkalmazottak) a szoftver licencének előírásait betartva freeware és shareware programokat telepíthetnek a rendszergazda hozzájárulásával a munkaállomás háttértárára.
 • A felhasználók javasolhatják munkájukhoz szükséges szoftverek hivatalos telepítését a program letöltési adatainak és a licenc elérhetőségének megjelölésével írásban a műszaki és informatikai igazgatóhelyettesnél.
 • A felhasználók saját elektronikus levélcímmel rendelkezhetnek.
 • A diák felhasználók tanórán kívül csak tanári felügyelettel használhatják a rendelkezésükre bocsátott számítógépeket.
 • A felhasználók jogosultak a hálózaton lévő valamennyi, általuk elérhető (azaz számukra a Rendszergazda által engedélyezett) szoftver rendeltetésszerű használatára (tanórán csak a napi tananyagban szereplő szoftver vehető igénybe), valamint a hálózaton megtalálható shareware és freeware programok saját adathordozóra való lemásolására.
 • Az alkalmazottak hálózati azonosítói korlátlan Internet hozzáférést biztosítanak. A tanulók alanyi jogon csak az iskola és a Sulinet honlapját érhetik el. Tanulók részére Internet hozzáférést külön tanári kérésre a Rendszergazda engedélyezhet. Kivétel a könyvtár számítógépei. Itt a könyvtáros felelősségével és felügyeletével korlátlan a hozzáférés.
 • Saját honlap (Homepage) készítése. Az alkalmazottak a ADYNet www szerverére önállóan saját honlapot készíthetnek. A honlap csak a számítástechnika munkaközösség kontrollja után helyezhető fel az Internetre. A saját honlapot az alkalmazott jogviszonyának megszüntetésekor töröljük. Más célra készíteni honlapot csak a számítástechnika tantárgygondozó tanár engedélyével szabad, kereskedelmi célú adatok a szerveren nem helyezhetők el.
Speciális felhasználók
 • Az ISZK telepíti a programokat a számítógépre, a mások által telepített programokért nem felel. Az iskola számítógépein használt szoftverek nyilvántartásáról gondoskodik, a számítógépekre telepített programokat rendszeresen ellenőrzi.
 • Az ISZK — beosztásából adódóan — hozzáférhet a felhasználók személyes adataihoz, de azokba törvénysértés és a felhasználói szabályzat megsértésének alapos gyanúját kivéve nem pillanthat be.
 • A kiemelt felhasználóknak (alkalmazottaknak) lehetőségük van fontos adataikat CD-re menteni. A felhasználók adataiért az iskola semminemű felelősséget nem vállal.
 • Az ISZK a rendszer működésével kapcsolatos (helyi és távoli be- és kijelentkezések helye és ideje, levelek feladója és címzettje) naplófájlokat készít, amelyeket legalább 30 napig őriz.
 • A számítástechnikát tanító tanárok diákjaik könyvtárába írási és olvasási joggal betekinthetnek.
 • Minden egyes számítástechnikai teremre megbízott tanár felügyel.
 • A terem általános felügyeletével megbízott tanár felel a terem hardveres és szoftveres állapotáért, a hiánytalan leltárért.
 • Ha rendellenességet tapasztal, jelzi azt a rendszergazdának vagy az érintett számítástechnikát tanító tanárnak.

2. A számítógépek biztonsági csoportosítása, felügyelete:
 • Oktatási célú számítógépek (felügyelő: az oktatást vezető vagy ügyeletet biztosító tanár)
 • Könyvtárban lévő általános célú számítógépek (felügyelő: könyvtáros)
 • Adatvédelmi szempontból korlátozott mértékben hozzáférhető számítógépek: (felügyelő: az illetékes helyi vezető) igazgatói, igazgatóhelyettesi, titkársági, gazdasági irodai, szerverek (felügyelő: ISZK)
 • Hordozható számítógépek (ISZK, az illetékes számítástechnikai tanár, felhasználó tanár)
3. A számítógépek karbantartása:

Az ISZK rendszergazda és a karbantartásba besegítő számítástechnika tanárok karbantartás céljára bármely számítógépet barmikor használhatják, sürgős, indokolt esetben akár az oktatást vagy a gépeken folyó más tevékenységet is zavarva.

4. A szoftverek védelme.

A szoftver szellemi termék, amelyben estenként sok ember több éves munkája fekszik. Ezért az Ady Endre Gimnázium - anyagi lehetőségeihez képest - mindent elkövet a legális szoftverek használatára. A fentiek alapján az Ady Endre Gimnázium tulajdonát képező szoftverek illegális lemásolása szigorúan tilos. Az ADYNet gépeire csak a számítástechnika tanárokkal és az ISZK (rendszergazdával) egyeztetett szoftverek telepíthetők. Bizonytalan eredetű, de jogtiszta szoftverek telepítése esetén kötelező azok vírusmentességét ellenőrizni. Szigorúan tilos a hálózati vagy lokális winchestereken az ISZK, a számítástechnika tanárok vagy a gépet felügyelő személy engedélye nélkül játékprogramot tartani. E programok előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnal törölhetők.

5. Levelezés és adatok letöltése:

Minden saját postafiókkal rendelkező alkalmazott korlátlanul használhatja az ISZK által telepített levelezőszoftvert hivatalos és magánlevelezésének lebonyolítására. Postafiókot csak a középiskola tanárai, ill. dolgozói kaphatnak. A középiskolával való jogviszony megszűnése esetén a postafiókot az ISZK megszünteti. A levelek fejlécét (SUBJECT) szabályosan kell kitölteni, a levél tartalma az Ady Endre Gimnázium által képviselt erkölcsi normáknak meg kell, hogy feleljen. Szigorúan tilos a levelezőrendszert reklámcélra, mások munkájának hátráltatására, bármilyen jellegű károkozásra használni. Ilyen esetben a vétkest az ADYNet-ről végérvényesen és azonnal töröljük, tettével indokolt esetben a megfelelő hatóságok előtt el kell számolnia, az iskolának okozott anyagi kárt meg kell térítenie.

6. Adatok letöltése (ftp, www).

 Adatok az Internetről korlátozás nélkül letölthetők az ISZK által installált célszoftverek segítségével. Szeméremsértő, fajvédő és a törvényekbe ütköző adatfájlok letöltése azonban tilos, véletlen bekövetkezte esetén azokat meg kell semmisíteni.  

« Vissza