AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI, MŰKÖDÉSI RENDJE

2013. januárban átdolgozott új IDÖ SZMSZ:

 

4. sz. melléklet

                                                                                                                               

AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI, MŰKÖDÉSI RENDJE

 

AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT

 

AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT FELÉPÍTÉSE

 

Az iskolai diákönkormányzat (IDŐ) az iskolában működő diákközösségek szerve az iskola, a tanulói a neveléssel és oktatással összefüggő tevékenységek megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.

Támogatója a diákmozgalmat segítő tanár.

Tagjai az iskolai diákközösséget választott képviselői:

 

 • Az osztály-diákbizottságok képviselői (osztályonként két tanuló)

 

Az iskolai Diákönkormányzat tisztségviselői és azok feladatai:

 

 • Elnök(ök):

Összehangolja az Iskolai Diákönkormányzat tagjainak munkáját, irányítja, szervezi a feladatok megoldását. Képviseli az Iskolai Diákönkormányzatot. Megszervezi a gyűléseket és a diákközgyűlést. Olyan csapatot szervez, amelynek tagjai figyelemmel követik az ifjúságra vonatkozó jogszabályokat, részt vesz az értékvédelmi problémák megoldásában, elérhetővé teszi a szabályzó dokumentumokat. Feladata az igazgatóval való kapcsolattartás is.

 

 • Munkacsoportfelelős:

Megszervez egy olyan csapatot, melynek az iskolai kulturális programokat tervezik, azok lebonyolításáért felelősek.

 

 • Újság főszerkesztője:

Létrehoz egy olyan csapatot, akik az iskolai újságot szerkesztik,

Feladata még a fontosabb iskolai eseményekről szóló cikkek megjelenítése.

 

 • Stúdióvezető:

Alakít egy olyan csapatot, akik az iskolarádió adásait szerkesztik, és a technikai feladatokat megoldják.

 

       A DIÁKKÖZGYŰLÉS

Az iskolai diákmozgalom legmagasabb fóruma a diákközgyűlés, amelyet évente legalább egyszer az igazgató köteles összehívni.

Az éves diákközgyűlésen a diákönkormányzat képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok helyzetétől és érvényesüléséről. A diákközgyűlésen a tanulók kérdést intézhetnek a diákönkormányzat a vezetőségéhez, illetve az iskola igazgatójához az iskolát érintő kérdésekben. Kérdéseket személyesen vagy a könyvtárban elhelyezett gyűjtőn keresztül lehet feltenni, a diákközgyűlés időpontja előtt három nappal leadva.

 

HAVI DIÁKGYŰLÉSEK

Az első IDÖ megbeszélést követően a tanulók vezetőséget választanak, mely három elnökből áll. Minden tanuló választható. A jelöltnek pályázatot kell írnia egy pályázatot, melyben bemutatkozik, és elképzeléseit vázolja. A választást a patronáló tanár jelenlétében a diákgyűlés végzi előzetes jelölés és titkos szavazás útján. Az Iskolai Diákönkormányzat bármely tagja tisztségéből felfüggeszthető fegyelmi, tanulmányi, egészségügyi okból, és helyette az Iskolai Diákönkormányzat új tagot választhat.

 

Az Iskolai Diákönkormányzat két nyitó diákgyűlés közötti időpontban működik.

Az Iskolai Diákönkormányzat éves programját előre rögzíti.

Az Iskolai Diákönkormányzat feladatainak ellátására használhatja az iskola helységeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. Az Iskolai Diákönkormányzat gyűléseire, megbeszéléseire rendelkezésre áll a 38. számú klubszoba.

 

Az Iskolai Diákönkormányzat jogai

 

Az Iskolai Diákönkormányzat egyet értési jogot gyakorol:

- A diákmozgalmak működési szabályzatának elfogadásakor és annak módosításakor,

- Az iskolai közösségek, a diák képviselők, valamint az iskolai vezetés közötti kapcsolattartás formáiban és rendjében, a tanulók jutalmazásának elveiben,

- Az Iskolai Diákönkormányzat választott tisztviselőjének jutalmazásában,

- Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor.

 

Az Iskolai Diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol:

 • A házirend, valamint az SZMSZ diákokat érintő kérdései elfogadásakor, módosításakor.
 • Az iskola munkarendjében a tanulókat érintő kérdésekben,
 • A fegyelmező intézkedések meghozatalában,
 • Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendjében,
 • Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokban,
 • A középfokú nevelési-oktatási intézmény munkájának és a tanulók helyzetének átfogó elemzésében, értékelésében, beszámolók elfogadásában.
 • A diákmozgalmi tevékenység formáinak meghatározásában.
 • A nevelőtestület hatáskörébe tartozó külső kapcsolatrendszer kialakításában.
 • A nevelési-oktatási intézmény külső kapcsolatrendszerének kialakításában.
 • A pedagógusoknak a diákmozgalomban végzett tevékenységéért való kitüntetésében, jutalmazásában.
 • A könyvtár, a sportlétesítmények, a számítógépterem működési rendjének kialakításában.
 • A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál (A tanulók nagyobb közösségét a házirend határozza meg).
 • A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor.

 

Az Iskolai Diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt

Az Iskolai Diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról.

Egy tanítás nélküli munkanap programjáról.

 

Az Iskolai Diákönkormányzat javaslattevő jogköre kiterjed a középfokú nevelési-oktatási intézmény működését, valamint a diákmozgalmat érintő minden kérdésre.

 

HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA.

Az IDÖ gyűlés havonta megbeszélést tart, melyen a felmerülő kérdéseket megvitatják. Az IDÖ gyűlés jogosult a döntések meghozatalára. A IDÖ gyűlés akkor határozatképes, ha a képviselőinek 2/3-a jelen van. Amennyiben a képviselők száma kevesebb, az IDÖ gyűlést másik időpontban újra össze kell hívni. A második gyűlésen már a megjelenő szavazók döntése lesz érvényes, a határozat elfogadásához ekkor 50%+1 szavazat szükséges.

 

Az Iskolai Diákönkormányzat képviselői évfolyamonként megbeszélést folytatnak az iskola igazgatójával, melyen lehetőségük van véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni.

 

A véleménynyilvánításra az Iskolai Diákönkormányzati megbeszéléseken, az igazgatói fogadóórán, az Iskolai Diákönkormányzatot támogató tanár fogadóóráján illetve a Diákközgyűlésen van lehetőség.

 

Az iskolai költségvetésből származó pénzek elköltéséért a diákönkormányzatot támogató tanár a felelős, a pénz felhasználásáról a diákönkormányzat elnökei együtt döntenek.

 

AZ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZERE ÉS ANNAK MŰKÖDÉSE

 

Az Iskolai Diákönkormányzat feladata az iskolaújság szerkesztése és kiadása. A szerkesztést az Iskolai Diákönkormányzat megbízása alapján egy tanuló végzi, munkáját a diákújságírók és a patronáló tanár segítik. Az újság megjelenése évi 3 alkalommal várható. Az anyagok megőrzéséről, egy példány könyvtári elhelyezéséről a patronáló tanár gondoskodik.

 

Az Iskolai Diákönkormányzat feladata az iskolarádió műsorainak készítése, legfontosabb szerepe az információáramlás biztosítása. A szervezést az Iskolai Diákönkormányzat megbízása alapján egy tanuló végzi, a munkában a stúdiósok és a patronáló tanár vesznek részt.

 

AZ OSZTÁLY-DIÁKBIZOTTSÁGOK (ODB)

Az osztály tanulói az osztály közösségi életének szervezésére, a tanulók tanulmányi munkájának segítésére, az osztályban tanulók érdekeinek képviseletére osztály-diákbizottságot hoznak létre.

Az osztályszintű önkormányzati feladatokat az osztály-diákbizottság látja el.

 

OSZTÁLY-DIÁKBIZOTTSÁG VÁLASZTÁSA

A belépő évfolyamon 2 hónapra ideiglenesen az osztályfőnök jelöl ki osztályvezetőséget, az osztály-diákbizottság választás november első hetében történik.

 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. évfolyamon, tanév végén mond le a tanév folyamán működő osztály-diákbizottság, és ezzel egy időben az osztálygyűlés az osztályfőnök jelenlétében végzi előzetes jelölés és titkos szavazás útján az új osztály-diákbizottság választását.

Az osztály-diákbizottság bármely tagja tisztségéből felfüggeszthető fegyelmi, tanulmányi, egészségügyi okból az osztálygyűlés előtt, és helyette új tag választható.

 

AZ OSZTÁLY-DIÁKBIZOTTSÁG JOGAI:

 • Képviseli az osztályt az őket érintő döntések meghozatalában különböző fórumokon.
 • Az Iskolai Diákönkormányzatban, a diákközgyűlésen véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az iskola életével kapcsolatos kérdésekben.
 • Az osztályban tanító szaktanárok és a tanulók között folyamatos kapcsolattartással az osztályban folyó oktató és nevelőmunkát segíti, és szervezett formában véleményt nyilvánít róla.
 • Véleményezi az osztály fegyelmi ügyeit, segíti az osztályfőnök döntéseit, az osztály tanulóinak fegyelmi tárgyalásán képviseli az osztályt.
 • Javaslatot tesz dicséretekre, jutalmazásokra.
 • Az osztálypénz felhasználásáról döntési joga van.
 • Ellátja az osztályban tanulók érdekvédelmét.

 

AZ OSZTÁLY-DIÁKBIZOTTSÁG KÖTELESSÉGEI:

Az Iskolai Diákönkormányzat által kapott információkat kihirdeti.

 

Budapest, 2013. január 9.

-----------------------         ---------------------------           -----------------------           ------------------------

Sallai Zoltán                 Szondy Zsuzsanna                 Szakács Henrietta         Molnár András

patronáló tanár             IDÖ elnök                               IDÖ elnök                    IDÖ elnök

« Vissza